РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
ЗА ДОСЕГА ИЗВЕДЕНИ РАБОТИ

Во своето досегашно работење фирмата “Магнус Инженеринг” ги има изведено следните поголеми проекти како комплетно свои референци:

Во периодот од (2003 – 2010) за А.Д. КОСМОФОН/ОНЕ имаме изведено и сервисирано поголем број објекти за електрична инсталација за приклучок на базни, микробазни и репетиторски станици за мобилна телефонија, изведувани како:
 1. Нисконапонски и високонапонски водови,
 2. Нисконапонски приклучоци,
 3. Електрична инсталација на објекти,
 4. Работно и заштитно заземјување,
 5. Градежни работи при изградба на базни и репетиторски станици,
 6. Изработка на метална галантерија за базни и репетиторски станици,
 7. Изработка и монтажа на метални столбови за улично осветлување.

Инсталациите се изведени во

- ПВЦ канали или црева, во ѕид под малтер, на бетонски и дрвени столбови;
- во земјен ров;
- електричен извод;
- од разводна табла и од разводна кутија;
- од нисконапонски ормар од столбна трафостаница;
- од аголно-затезен 35kV бетонски столб;
- од постоечки (10kV) далновод;
- од дрвен столб;
- од ГРТ и КПО
- извод од нисконапонски ормар од столбна трафостаница;
- монтажа на мерни табли со трофазни или еднофазни еднотарифни броила;
- разводни табли со автоматски осигурувачи;
- електрични приклучници, прекинувачи за светло, светилки;
- поврзување со постоечките заземјувачи;
- изведба на заштитно заземјување;
- изведба на пренапонска заштита;
- мерење на отпор на распростирање на заземјувачи и спесифичен отпор на тлото.

Вакви изведби, изградба на базни станици, комплетна монтажа, изработка на метална галантерија, фарбање на антенски столбови, изведба на целокупна електрификација, нисконапонски приклучоци, електрична инсталација за објекти и електрификација на селска улична мрежа, се направени за следниве објекти:

За АД КОСМОФОН

Р.бр

Локација

1

Марков Манастир – Скопје

2

Китка – Скопје

3

Трубарево – Скопје

4

Катланово – Скопје

5

Бардовци – Скопје

6

Радишани – Скопје

7

Блаце – Скопје

8

Драчево – Скопје

9

Црн Врв – Скопје

10

Крушопек – Скопје

11

Матка-Скопје

12

Арнакија – Скопје

13

Орман – Скопје

14

МТХ-внатрешна инсталација на техничка зграда на Космофон

15

Продавница на Космофон – Бит Пазар

16

Репетитор Водно

17

Станбена зграда Д.Бети

18

Јаболце Скопје

19

Касарна Даме Груев - Скопје

20

Село Свиларе - Скопје

21

Студеничани - Скопје

22

Групчин – Тетово

23

Жабел – Тетово

24

Туденце – Тетово

25

Старо Село/Јегуновце – Тетово

26

Седларево – Тетово

27

Расадиште – Тетово

28

Станбена Зграда Веро-Тетово

29

Станбена Зграда Центар 1 – Тетово

30

Станбена Зграда Центар 2 - Тетово

31

Село Бозовце - Тетово

32

Мало Турчане – Гостивар

33

Лакавица – Гостивар

34

Страјане – Гостивар

35

Краст – Гостивар

36

Вруток – Гостивар

37

Врбен – Гостивар

38

Кожа – Гостивар

39

Стража – Гостивар

40

С.Корито – Гостивар

41

Видуша – Дебар

42

Станбен објект во Дебар

43

Под Крушино – Кичево

44

Србјани – Кичево

45

Душегубица – Кичево

46

Осломеј – Кичево

47

Цоцон – Кичево

48

Фени – Кавадарци

49

Ботун – Кавадарци

50

Истибања – Кочани

51

Градче – Кочани

52

Дедино - Радовиш

53

Тополница – Радовиш

54

Смрдлива Вода - Гевгелија

55

Стадион во Струмица

56

Фени Индустри - Кавадарци

57

Лозово - Свети Николе

58

Хотел Арка - Скопје

59

ИЗЗИС - Скопје

60

Конопиште - Кавадарци

61

Зелениково - Скопје

62

Симница - Гостивар

63

с. Липково - Куманово

64

с.Уда Мале - Стушко

65

с.Бандера - Охридско

66

с.Заум - Охридско

67

Крушево - Крушево

68

Влајница - Гостивар

69

Одрено – Крива Паланка

70

Саравинци – Крива Паланка

71

Кочани - Кочани

72

Претседателска Резиденција - Скопје

73

Објект Нова Македонија - Скопје

74

Мечкина карпа - Куманово

По барање на Космофон имаме изведено и поставено 18 репетиторски станици од 16 - метарски бетонски столбови со комплетна метална галантерија и нивна целосна електрификација.
За истоимената фирма “Космофон”, имаме изведено улично осветлување во населба Нерези, како и осветлување на спортско игралиште со улични столбови.

 

За потребите на фирмата ИНТРАКОМ од Скопје ги имаме изградено следниве објекти:
 • изведба и електрификација на репетиторска станица – с.Љубанци
 • изведба и електрификација на репетиторска станица – с.Блаце
 • изведба и електрификација на репетиторска станица и реновирање на кровна конструкција – фабрика Раде Кончар
 • изведба и електрификација на репетиторска станица – градски стадион Скопје
 • изведба и електрификација на репетиторска станица – Радовиш

 

За потребите на фирмата ИГНАТИА од Скопје ги имаме изградено следниве објекти:
 • сервисирање на електрична инсталација на објект - с.Студеничани
 • изградба на репетиторска станица – с.Марков Манастир
 • електроинсталатерски работи с.Марков Манастир
 • електроинсталатерски работи с.Теарце
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Љубин
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Пелинце
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Кучевиште
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Саса
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Тораница
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Фени
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Мерово
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Моин
 • градежно-електроинсталатерски работи (репетиторска станица) – с.Добрево

 

За потребите на фирмата ИНВЕТО од Скопје ги имаме изградено следниве објекти:
 • изградба на далековод со трафостаница и улично осветлување во општина Кавадарци
 • изработка и монтажа на улични столбови со светилки во општина Велес
 • електрификација на општина Чашка
 • електрификација на општина Гостивар
 • градежно – електроинсталатерски работи (целосна електрификација) на Основен Суд Гостивар
 • изработка и монтажа на улични светилки во Ресен (проект UNDP)
За потребите на фирмата ВИП (Нов Оператор) ДОО од Скопје ги имаме изградено следниве објекти/ работи, претежно со изработка на метални  антенски столбови, нивна монтажа, како и изведба на кровни конструкции:
 • градежно-електроинсталатерски работи во Еуротел – Струга,
 • градежно-електроинсталатерски работи во ресторан Нора – Струга,
 • градежно-електроинсталатерски работи во маркет – Струга,
 • градежно-електроинсталатерски работи во АНДРОС – Охрид,
 • градежно-електроинсталатерски работи во ТЕМХЕМ – Охрид.

 

За потребите на фирмата Про Кредит Банка (Про Кредит Академија) од Скопје ги имаме изведено следниве работи:
 • градежнo – електроинсталатерски работи (целосна електрификација и осветлување на внатрешноста и надворешноста на објектот) во Про Кредит Академија сместена на Велешко Езеро.

 

За потребите на Дирекцијата за Безбедност на класифицирани материјалиод Скопје ги имаме изведено следниве работи:
 • градежно – електроинсталатерски работи  (електрика и осветлување) во кругот на дирекцијата,
 • изработка на безбедносна ограда околу објектот,
 • градежно инсталатерски работи-бекатон патеки со рабници, хидранти,
 • изработка и монтажа на улични столбови со светилки околу објектот и јарболи за знамиња пред платото на Дирекцијата.

Напомена: целосната изведба на работите е изведена по стандарди на НАТО

 

За потребите на Турската Амбасада- Резиденција од Скопје ги имаме изведено следниве работи:
 • градежно – електроинсталатерски работи  (целосна електрификација и осветлување на внатрешноста и надворешноста на објектот),
 • изработка на ограда, на ново изграден резиденцијален објект во Скопје,
 • изработка на видео надзор, контрола на пристап и противпожарен систем,
 • изработка и монтажа на улични столбови со светилки околу објектот

 

За потребите на Фени Индустри  од Кавадарци, ги изведувавме следниве работи:
 • годишен рамковен договор за набавка на електро материјали за потребите на фабриката и електромонтажни работи.

 

За потребите на МиталСтил  од Скопје, како под-изведувач ги изведувавме следниве работи:
 • изведба на енергетско-електрични инсталации и електрично осветлување на постоечките работни и административни објекти.

 

За потребите на Град Скопје  од Скопје, како под-изведувач ги изведувавме следниве работи:
 • изработка и монтажа на метални столбчиња за оградување на зеленило на територија на град Скопје,
 • изведба на јавно осветлување, изработка и монтажа на улични столбови со светилки на бул.Македонска Војска.
 • изведба на јавно осветлување, изработка и монтажа на улични столбови со светилки на кеј на р.Вардар.

 

За потребите на Гасната Централа  од Скопје, како под-изведувач ги изведувавме следниве работи:
 • изведба на целосно осветлување со рефлектори на надворешноста на објектот,со прилагодување на ноќни услови за работа.

 

За потребите на Општина Карпош  од Скопје, како под-изведувач ги изведувавме следниве работи:
 • градежни, монтажни и електро работи со одржување на улично осветлување за подрачјето на Општината. 
 • поставување на електрични ормари за улично осветлување во општината,

 

За потребите на Општина Ѓорче Петров  од Скопје,  ги изведувавме следниве работи:
 • изведба на ново улично осветлување, изработка и монтажа на улични столбови со светилки на новопроектирана улица.

 

За потребите на ЈП Водовод и Канализација Скопје  од Скопје, ги изведувавме следниве работи:
 • набавка на светилки и ел.опрема и нивна инсталација/монтажа во објекти на ЈП.Водовод и Канализација.

 

За потребите на Општина Пробиштип  од Пробиштип, ги изведувавме следниве работи:
 • изградба на улично осветлување изработка и монтажа на улични столбови со светилки во општина Пробиштип.

 

За потребите на Општина Центар  од Скопје, ги изведувавме следниве работи:
 • рамковна спогодба за набавка и монтажа за оджување на јавно осветлување на територија на општина Центар. 08.11.2010